Хүний эрүүл мэндэд маш хортой, зориулалтын бус усны савны талаар Засгийн газар ийм тогтоол гаргаж байжээ.